BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Papildoma medžiaga kontroliniui

Temos:

1.Kas yra žmogus 2.Kuo žmogus unikalus 3.Meilė 4.Pašaukimas 5.Pašaukimas Biblijoje 6.Santuoka 7.Santuokos sakramentas

  

1. Su kuo galėtum palyginti žmogų remiantis šventuoju Raštu?

Pagal 8 Psalmę žmogus palyginamas taip: „Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi? Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbe ir didybe. Tu padarei jį savo rankų darbų šeimininku, padėjai visa prie jo kojų. Avis ir jaučius - visus aliai vieno - ir laukinius gyvulius,  padangių paukščius bei jūros žuvis ir visa, kas tik keliauja jūrų takais”.

Žmogus yra Dievo paveikslas. Tai reiškia - Dievo atspindys ir kasdieniame gyvenime. Būdamas Dievo atspindys jis ir turėtų gyventi ir elgtis kaip Dievo atspindys. Jo veikla turėtų būti kažkuo dieviška.

Žmogaus galimybė būti kaip Dievo Sūnus. Žmogus turi Dievišką orumą, išmintį. Jis gali mylėti ir būti mylimas kaip tikras Dievo atspindys.  
Dievas yra dangaus ir žemės Kūrėjas.  Žmogui kaip jo atvaizdui pavesta vadovauti pasauliui, kurti jį. Jis yra tarsi visos visatos šeimininkas. Jam ji pavesta rūpintis. Kita šv. Rašto vieta sako: „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat, kūrinija buvo pajungta tuščioms pastangoms, ne savo noru, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės, ir įgys Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina” (Rom 8,19-22). Taigi žmogus rūpinasi visai kūriniais, o jis yra pirmiausiai turi būti  lyginamas su pačiu Dievu, nei su už jį mažesniais kūriniai!

 

2. Dėl ko žmogus unikalus?

Dievo paveikslas yra kiekviename žmoguje. Jį dar paryškina žmonių bendrystė, panaši į dieviškųjų Asmenų tarpusavio vienybę  Jei unikalus - tai ne priešingas vienas kitam. Žmogus sukurtas su savo kūnu, kurio nebūna tokio paties. Kaip Dievo paveikslas jis turi „dvasinę ir nemirtingą” sielą. Kaip dieviškosios Dvasios šviesos ir jėgos dalininkas -  protu jis pajėgus suprasti Kūrėjo nustatytą pasaulio tvarką, o valia - pats siekti tikrojo gėrio.

Turėdamas sielą ir dvasines proto bei valios galias, jis yra apdovanotas laisve

Tobulėti, o ne pasidaryti kitokiu.

  

3. Ką Dievas šaukia?

Jėzaus kvietimas: *”Sek paskui mane!” *”Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu!”  - Jėzus šaukia visus.

(Iz 43) O dabar šis yra žodis VIEŠPATIES, tavo kūrėjo, Jokūbai, - žodis to, kuris tave sukūrė, Izraeli: „Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu - tu esi mano.

*Vardas reiškia žmogaus esmę, tai kas iš tikrųjų yra kiekvienas žmogus, vadinamas vardu.  *taigi Dievas pašaukia pačią žmogaus būtį, nors jis ir skirtųsi nuo kitų kažkuo. *Po pašaukimo žmogaus vardas - “tu esi mano”, Dievo nuosavybė, Dievas kviečia kaip savo nuosavybę.

 

4. koks yra trejopas žmogaus pašaukimas?

Trigubas pašaukimas:
1. Būti žmogumi -
o žmogaus atsakas yra: skleistis, augti, stiprėti gilėti savo istorija, charakteriu, savo gabumais

2. Būti krikščionim - atsakas: mylėti, tobulėti savo idealais, troškimais, vertybėmis

3. Būti krikščioniškos bendruomenės nariu  - atsakas: tarnauti, mylėti 

 

5. Kokie pašaukimo elementai pagal Bibliją, duokit pavyzdį?

Pašaukimo elementai pagal Bibliją:

* Žmogus gyvena eilinį gyvenimą

* Dievas prabyla kasdienybėje

*Dievas kviečia kažką daryti

*Žmogus išsigąsta ir bando išsisukti

*Dievas sustiprina

*Žmogus pritaria ir  palieka seną gyvenimą

 

Pavyzdys: MARIJA
 Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas,  pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!  Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.  Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?” 35 Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. 36 Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, 37 nes Dievui nėra negalimų dalykų”. 38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei”. Ir angelas pasitraukė.

7. Kas yra meilė?

Meilė yra ne vien tik jausmas. Nes jausmai banguoja

Meilė yra ne vien tik pažinimas. Nes pažinimas baigiasi

Meilė yra dar ir atsakomybė, ištikimybė,
Nes apsisprendžia už kitą asmenį, net ir tada, kai nėra jausmų ir pažinimo

 

8. Kokios Meilės rūšys pagal graikus?

Philija - draugystė, draugystės meilė.

Storge - meilė savo šeimos nariams, tėvynei, mokyklai ir panašiems dalykams.

Eros - romantinė arba lytinė meilė, (jo pirmojoje stadijoje išties nedaug.)

Seksas - meilė? Tik santuokoje, nes jis su visa atsakomybe, ištikimybe susietas.

Agape - tai krikščioniška meilė artimui ir Dievui.

Praktikinis agapiškos meilės parodymas: Pal. Teresė iš Kalkutos

 

9. Koks Meilės himnas (1 Kor 13, 4-7)?

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria”

10. Kokie Dievo ir santuokos panašumai?

Žmogus sukurtas pagal Dievo norą ir panašumą. O Dievas yra meilė.  Meilei riekia bent dviejų asmenų. Dievas yra triasmenis. Todėl Dievas yra meilė ir pats savyje išgyvena asmeninės meilės bendrystės paslaptį. O sukurtas žmogus kaip yra mylinti ir mylima bendruomeniška būtybė, ne iš savęs, o tik santykyje su kitais. Todėl jis pašauktas į meilę ir bendrystę ir atsakomybę. Kadangi žmogus buvo sukurtas kaip vyras ir moteris todėl visada jie lieka kartu Dievo meilės atvaizdai ir ženklai.

Dievas palaiko tą ryšį Ir laimina, kad jie tęstų Dievo mylinčią kūrybą. Vyras ir moteris sukurti vienas kitam
„Negera žmogui būti vienam” (Pr 2, 18).Dievas - santuokos autorius

„Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie tampa vienu kūnu” (Pr 2, 24).
„Taigi jie - jau nebe du, o vienas kūnas” (Mt 19, 6). Iš santuokos kyla gerovė

Kalbant apie Dievą Trejybę sakoma: Tėvas myli Sūnų, Sūnus - Tėvą, o iš Jų kyla šventoji Dvasia. Ta struktūra panaši ir į santuoką.

 

11. Kokie Santuokos tikslai?
Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui

Sukurtas iš meilės (ryšiai) ir pašauktas meilei tai yra įgimtas pašaukimas
Seksualumas veikia visą kūnu ir dvasia vieningą žmogų, ypač jo jausmus, galią mylėti ir gimdyti, o bendresne prasme - gebėjimą užmegzti bendravimo ryšį su kitu žmogumi.
 vyras ar moteris turi pažinti
 savo seksualinį tapatumą  ir su juo sutikti.
Fiziniai, moraliniai ir dvasiniai jų skirtumai ir vienas kito papildymas yra skirti santuokos labui ir šeimos gyvenimo praturtinimui.
Abiejų sutuoktinių ir visuomenės darna iš dalies priklauso nuo to, kaip vyras ir moteris vienas kitą papildo, kiek yra vienas kito reikalingi ir atrama vienas kitam.  
Dievas suteikė vienodą asmeninį orumą

Santuokinė vyro ir moters vienybė tarsi kūniškai pavaizduoja Kūrėjo dosnumą ir vaisingumą

Abu sutuoktiniai nusprendžia kartu tobulėti.

 

12. Ką santuokos priesaikoje prisiekia? Paaiškink.

“Aš (vardas), imu tave, (vardas), savo vyru (žmona) ir prisiekiu visada būti tau ištikima (-as):

kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas”

 

13. Ko reikia, kad santuoka galiotų?

“Konsensas” (sutarimas, dermė) sutuoktinių, bet po to kaip to Dievas nori 

Pagrindimas: Savęs atidavimas yra santuokos sudarymo veiksmas-

Savęs atidavimas  paremtas įsipareigojimu ir atsakomybe.

Savęs atidavimas gali būti tik laisvas ir valingas- ir tik sutarus, * suderėjus protui, * laisvai valiai, ir * galimybėms

Turi objektyvūs santuokos tikslai sietis su žmonių siekimu ir troškimu.

14. Kokios yra Santuokos sudarymo kliūtys?
 
1. Amžiaus trūkumas. Lietuvoje leistinas amžius santuokai 18 metų. Jei nori tuoktis jaunesni, jie turi gauti teisėjo leidimą, tėvų sutikimą ir bažnytinės vyresnybės dispensą. Lietuvoje santuokos sakramentą galima teikti tik nuo 17 metų amžiaus.
2. Lytinis nepajėgumas. Tai fizinis ir psichinis nepajėgumas atlikti lytinį aktą (impotentas). Ši kliūtis nedispensuojama. Jei paaiškėja, kad lytinis nepajėgumas buvo prieš santuokos sudarymą, sudaryta santuoka yra negaliojanti. Jei lytinis nepajėgumas atsiranda vėliau, santuoką sudarius - ji yra galiojanti. Paprastas nevaisingumas (esant vyresniame amžiuje) nėra kliūtis santuokai.
3. Santuokinis ryšys. Jokiu būdu negalima tuoktis su vedusiu (ar ištekėjusia), priėmusiu Santuokos sakramentą, jei jo (jos) sutuoktinis tebėra gyvas. Ši kliūtis nedispensuojama.
4. Skirtingas kultas. Tuokiantis krikštytam asmeniui su nekrikštytu, reikalinga bažnytinės vyresnybės dispensija. Sudarant mišrią santuoką (tuokiasi katalikas su nekatalike), reikalingas bažnytinės vyresnybės leidimas.
5. Kraujo giminystė. Neleidžiama tuoktis tiesioginės eilės giminėms: tėvui su dukra  ar anūke; motinai su sūnum ar anūku.
6. Svainystė. Draudžiama tuoktis vyrui su mirusios žmonos artimais giminėmis (jos motina ar dukterimi), o žmonai su artimais vyro giminėmis (jo tėvu ar sūnumi). Kai kuriais atvejais gali būti duota dispensija.
7. Įstatyminė giminystė. Negali tuoktis tėvai su savo įvaikiais, įbroliai su įseserėmis. Šios kliūties pagrindas - padorumas, nes tarp įtėvių ir įvaikių atsiranda toks šeimyninis ryšys, koks tarp tėvų ir vaikų. Ši kliūtis gali būti dispensuojama.
8. Aukštieji šventimai. Neturi teisės tuoktis katalikų dvasininkai: diakonai, kunigai, vyskupai, negavę Šventojo Sosto dispensos.
9. Vienuoliniai įžadai. Neturi teisės tuoktis vienuolis ar vienuolė, padarę amžinuosius skaistybės įžadus. Išimtinais atvejais gali būti duodama dispensija.
10. Pagrobimas. Santuoka su tuo tikslu pagrobta moterimi bus negaliojanti. Kliūties pagrindas - asmens laisvos valios varžymas. Kliūtis išnyksta, jei pagrobtoji, būdama laisva ir saugi, pareiškia sutikimą tekėti už savo pagrobėjo.
11. Nusikaltimo kliūtis. Jei kas, norėdamas susituokti su kitu asmeniu, nužudytų jo arba savo sutuoktinį, ar kokiu nors būdu prie to nužudymo prisidėtų, jo nauja santuoka būtų negaliojanti. Šią kliūtį gali dispensuoti tik Apaštalų Sostas.
12. Viešo padorumo kliūtis. Orumas ir viešas padorumas reikalauja, kad gyvenantys santuokinį gyvenimą netikroje santuokoje (susidėję) nesusirištų santuokiniais ryšiais su kitos šalies artimaisiais, pvz.: vyras negali vesti savo sugyventinės dukters. Ši kliūtis gali būti dispensuojama, jei nėra pagrįsto įtarimo, kad santuoka bus sudaroma su savo vaiku.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą